2D a 3D dizajn

8203 M

Grafický a priestorový dizajn

Študijný odbor pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre prácu v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach. Je zameraný na základné princípy dizajnérskej tvorby v spojení so súčasnými trendami v dizajne a navrhovaní výrobkov, s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko. Žiak získava odborné vedomosti a zručnosti pre prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu, základy zobrazovania, uplatnenia písma, základy anatómie, proporcií a zobrazovania ľudského tela, vlastnosti materiálov používaných v grafickom a priestorovom dizajne, prácu s grafickými softvérmi 2D a 3D grafiky.

Vedenie odboru: ak. mal. Pavel Michalič

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, teória dizajnu, ekonomika, figurálne kreslenie, písmo, technické kreslenie, typografia, počítačová grafika, základy digitálnej fotografie, technológia, priestorová tvorba, výtvarná príprava, navrhovanie, umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!