Podmienky prijatia

Pre všetky odbory: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

 • úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti - talent uchádzačov o štúdium. 

KÓD ŠKOLY: 612505

Termín prijímacích skúšok: 5. máj 2021

Forma prijímacích skúšok: Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru - talentová skúška.

Počet otváraných tried: 4 triedy

Počet prijímaných žiakov spolu: 107 žiakov


Hodnotenie uchádzačov

Pre hodnotenie uchádzačov je rozhodujúci:

 • súčet bodového hodnotenia na prijímacej skúške,
 • úspešnosť uchádzačov v súťažiach.

Na prijímacej skúške môžu žiaci získať max. 70 bodov:

 • max. 25 bodov za každú z 2 spracúvaných tém,
 • max. 15 bodov z výsledkov vo výtvarných súťažiach:

15 bodov za výsledky v medzinárodných a celoštátnych súťažiach,

10 bodov za výsledky v krajských súťažiach,

5 bodov za výsledky v okresných súťažiach,

 • max. 5 bodov z výsledkov v nevýtvarných druhoch súťaží.

Nutnosť doložiť kópie diplomov resp. iných ocenení k prihláške na štúdium.


Kritérium úspešného vykonania talentovej skúšky

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v celkovom hodnotení získa minimálne 30 bodov a umiestni sa v študijnom odbore:

8603 M grafický a priestorový dizajn do 7 miesta
8606 M fotografický dizajn do 8 miesta
8630 M animovaná tvorba do 27 miesta
8635 M masmediálna tvorba do 8 miesta
8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih do 16 miesta
8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika do 7 miesta
8642 M 01 scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba do 9 miesta
8642 M 02 scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba do 16 miesta
8642 M 04 scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba do 9 miesta

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie
sa talentové prijímacie skúšky môžu realizovať online.
Kritériá môžu byť upravené na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR.


Talentovky

Talentové prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok: 5. máj 2021

Obsah a rozsah prijímacích talentových skúšok:

1. téma - vecná štúdia podľa modelu

všeobecná kresba - posudzuje sa vyjadrenie proporcií, miera základných kresliarskych schopností, správne videnie, schopnosť výtvarnej interpretácie.

Ukážky prác s rôznym prístupom, ale plne spĺňajúce predpoklady prijatia

2. téma - vlastná tvorba na zadanú tému - figurálna kompozícia

základy maľby - posudzuje sa predstavivosť, invenčnosť, nápaditosť, obrazotvornosť, farebná citlivosť, proporcionalita, priestorové videnie.

Ukážky malieb podľa zadanej témy na výbornej úrovni


Štúdium

Dĺžka štúdia 4 roky.


Maturita

Maturitná skúška - ukončenie štúdia

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov - témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov - návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

Pokračovanie v štúdiu: vysoké školy, odbory vyššieho odborného štúdia.  


Vyššie odborné štúdium

Pokračovanie v štúdiu na našej škole

V školskom roku 2021/2022 ponúkame pre absolventov študijných odborov s maturitou aj vyššie odborné štúdium v odboroch:

*FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

*ANIMOVANÁ TVORBA

*TEXTILNÝ DIZAJN

*GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Po úspešnom ukončení tohto trojročného štúdia získa absolvent oprávnenie používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista).

DiS

Diplomovaný špecialista; neakademická titul, ktorý svojim absolventom udeľujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv celoživotného vzdelávania.


Galéria

Ukážky práce študentov


DOD 2015

Kamera, zvuk, strih - Patrik Daniel

Pozvánka na DOD 2019

Deň otvorených dverí 2019


Spolupráca s Prahou - SŠ Náhorní

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!