Animovaná tvorba

8630 M 

Animovaná tvorba

Študijný odbor pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre prácu vo filmových, reklamných a grafických štúdiách. Zameriava sa na získanie odborných vedomostí a zručností z oblasti klasickej animácie, počítačovej a filmovej animácie, profesionálne využívanie softvérov 3DMax, Adobe Photoshop, Adobe Premiere... tvorivú prácu vo všetkých oblastiach pri modelovaní scén aplikovateľných vo filme, reklame, hudbe, v priemyselnom dizajne, scénografii, vo vzdelávacích programoch, všade, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie.  

Vedenie odboru: Mgr. Klaudia Hudecová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Trace of elements

III. kategória - 1. miesto v 2. ročníku súťaže Mladý filmový tvorca
Autorka: Lucia Lenhartovičová 2016 
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava  

Face off

Kristína Bajaníková 2018


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny animovaného filmu, ekonomika, figurálne kreslenie, základy digitálnej fotografie, dramaturgia trikového filmu, počítačová animácia, techniky a technológie trikového filmu, výtvarná príprava, navrhovanie, filmová kresba, klasická ručne kreslená animácia   

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!