Film - kamera, zvuk, strih

8637 M 01 

Obrazová a zvuková tvorba -
- Kamera, zvuk, strih

Študijný odbor poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti pre oblasť audiovizuálnej tvorby v rozhlasových, televíznych a filmových štúdiách, pre spracovanie audiovizuálnych diel od prípravných fáz vzniku, cez samotné nakrúcanie, resp. nahrávanie až po postprodukciu. V obsahu vzdelávania sú základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, audiovizuálna tvorba a výroba, princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel.

Vedenie odboru: Ing. Mgr.art. Koloman Zúrik.

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška Film - kamera, zvuk, strih

Film ako horor alebo ako muzikál? 

Je to ako prúd emócií, ktoré sa nedajú vypnúť a mladí tvorcovia filmu z našej školy sa učia túto mágiu ovládať.


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, virtuálna grafika, dramaturgicko - scenáristický seminár, fotografický ateliér, obrazová tvorba, zvuková tvorba, výtvarná príprava, ateliérová tvorba, ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!