Fotografický dizajn

8606 M 

Fotografický dizajn

Študijný odbor pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre prácu vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a televízii. Zameriava sa na technologické postupy tvorby klasickej a digitálnej fotografie, fotografické žánre a ich špecifiká, rutinné ovládanie softwérov Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe in Design... tvorivú práca v oblasti fotografického dizajnu v tlači (katalógy, plagáty, billboardy...), v interaktívnych médiách (web, sociálne siete, baner) až po využitie fotografického videnia v oblasti videa, filmu a televíznej reklamy.

Vedenie odboru: Mgr. art. Jakub Michel

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, teória vývoja fotografie, ekonomika, figurálne kreslenie, písmo, technológia, počítačová grafika, videotvorba, typografia, výtvarná príprava, navrhovanie, umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!