Virtualna grafika

8637 M 03

Audiovizuálna tvorba -
- virtuálna grafika

Študijný odbor poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti pre oblasť audiovizuálnej tvorby v televíznych a filmových štúdiách, digitálne spracovanie audiovizuálnych diel, tvorbu vizuálnych efektov. V obsahu vzdelávania sú základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, práca so špeciálnymi softwérmi na spracovanie obrazu a zvuku, audiovizuálna tvorba a výroba, princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel.

Vedenie odboru: Mgr.art., Ing. Koloman Zúrik

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška Zadná projekcia

Martin Csiba 2014 - časť 1.


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, virtuálna grafika, dramaturgicko - scenáristický seminár, fotografický ateliér, obrazová tvorba, zvuková tvorba, výtvarná príprava, ateliérová tvorba, ateliér virtuálnej grafiky

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!